برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات آذر ۱۳۸۷
این مقاله گفتاری است از فهرستنگار برجسته جناب آقای احمد منزوی، که سالیان درازی را در شناسایی نسخ خطی فارسی در میان کتابخانه ها و گنجینه های خطی در پاکستان گذرانده اند. این مقاله که در چهار بخش «درآمدی بر فهرست نویسی کتاب های فارسی»، «کتابخانه های پاکستان»، «فهرستنویسی در پاکستان» و «فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان» نگاشته شده و در مجله کلک منتشر شده،...
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۳:۴۵