برای ما بنویسیدنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

آمار بازدید
مقالات دي ۱۳۸۷
این یادداشت، بخشی از مجموعه مقالات استاد ایرج افشار است که در کتابی با عنوان «سواد و بیاض» از سوی کتابفروشی دهخدا در تهران در سال 1344 خورشیدی منتشر شد. این مجموعه شامل شرح احوال و وفیات اعلام قرن سیزدهم و گزارش برخی از سفرهای نویسنده است. از جمله مقالات این مجموعه شرح حال های مفصلی است از ابراهیم جان معطر (محمدباقر بواناتی)، عبدالرحیم طالب اف، میرزا حبیب اصفهانی،...
پنجشنبه ۵ دي ۱۳۸۷ ساعت ۱:۲۷