در پی مقاله ای که از جناب آقای حسن انصاری با عنوان «نکته‌ای درباره مذهب فردوسی» در کاتبان منتشر شد و در آن ارجاعاتی به مقاله استاد زریاب خویی شده بود، متن مقاله استاد زریاب در فصل و وصل برای مراجعه خوانندگان کاتبان عرضه می شود.
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۱